TMD-homologaties - AFLEVERING 2

TMD-homologaties - AFLEVERING 2

Januari 2016

 • Bepaal het type verpakking dat u nodig hebt
 • Hoe koopt u de juiste verpakking?
 • Extra aanbevelingen
 • Naslagwerken
 

Ons vorige Advies van de maand bevatte uitleg over de betekenis van de markeringen op de verpakking.

Deze maand geven we u een paar adviezen om de juiste, toegestane verpakking voor het vervoer van uw product te kiezen. 

 

Hoe bepaalt u welk type verpakking u nodig hebt?

 

=> U moet het volgende nagaan om het toegestane type verpakking voor het vervoer van uw product te vinden:

- de UN-code van het product

- het TMD-reglement voor de vervoerswijze(n) die u hebt gekozen (weg, lucht, zee...).

Bijvoorbeeld in de ADR, hoofdstuk 3.2 ‘Lijst met gevaarlijke goederen’ in volume I van de ADR

=> Hiermee kunt u een ‘verpakkingsinstructie’ bepalen en nagaan wat de toegestane verpakking is: type en maximale inhoud (of maximale nettomassa) al naar gelang de verpakkingsgroep. Let op de ‘Speciale bepalingen voor verpakkingen’.

Bijvoorbeeld in paragraaf 4.1.4.1 van de ADR ‘Verpakkingsinstructies voor het gebruik van verpakkingen’ in volume II van de ADR

=> Let op: voor het vervoer van vloeistoffen in PE-verpakkingen moet u aan de hand van de UN-code nagaan of uw verpakte vloeibare product overeenkomt met een van de referentievloeistoffen (zie hierna). (voir ci-après).

Bijvoorbeeld in de ADR, paragraaf 4.1.1.19.6 ‘Lijst met soortgelijke materialen’ in volume II van de ADR

 

Hoe koopt u de juiste verpakking?

Choisir-emballages-small ?Kies een gehomologeerde verpakking die het type en de inhoud respecteert zoals bepaald volgens het proces hieronder.

? Vergelijk altijd het Veiligheidsinformatieblad (MSDS) van het te verpakken product met het homologatiecertificaat van de gekozen gehomologeerde verpakking.

 • Controleer op het homologatiecertificaat (van de gekozen verpakking) of de homologatie geldig is voor het of de voorziene vervoerstypen:

ADR (vervoer over de weg) / RID (vervoer per spoor) / ADN (vervoer over binnenwateren) / IMDG-OMI (vervoer over zee) / IATA-OACI (vervoer door de lucht)

 • Controleer of de verpakkingsgroep volstaat
 • Voor vervoer van vloeistoffen in HDPE-verpakkingen: vertrouw niet op de dichtheid en de druk die staan aangegeven in de markering op de verpakking, maar raadpleeg de tabel voor de chemische compatibiliteit van de verschillende standaard-referentievloeistoffen die worden genoemd in het homologatiecertificaat.

De markering op de verpakking komt overeen met:

 • de tests die zijn uitgevoerd met water
 • de hydraulische druktests en niet de stoomtests

Als de standaardvloeistof waaraan u uw product hebt gelijkgesteld niet in deze tabel voorkomt, kunt u deze verpakking niet gebruiken.

 • Voor het vervoer van vaste stoffen: controleer goed wat de maximaal toegestane brutomassa is bij normale vulomstandigheden (zie hierna). Ter herinnering: bij de brutomassa is het gewicht van de verpakking inbegrepen.
   

Extra aanbevelingen

=> Verpakkingen zijn niet onderling uitwisselbaar: u moet een voor vloeistoffen gehomologeerde verpakking gebruiken voor vloeistoffen en een voor vaste stoffen gehomologeerde verpakking voor vaste stoffen. Er zijn verpakkingen die dubbel gehomologeerd zijn voor vaste stoffen en vloeistoffen.

Opmerking: voor het vervoer van ontvlambare stroperige vloeistoffen van klasse 3 is er een specifieke, ‘verlichte’ RID-ADR-regeling voor lichtmetalen verpakkingen (blik).

=> Er wordt één UN-homologatie gegeven voor een goed gedefinieerd paar hoofdartikel/accessoire.  Het paar hoofdartikel/accessoire dat wordt vermeld in het homologatiecertificaat, moet dus worden gerespecteerd.

? Het is belangrijk te benadrukken dat de verpakkingen zijn bestudeerd voor een ‘normale’ vulling et dus zijn getest onder specifieke testomstandigheden. Het is daarom moeilijk te bepalen wat er gebeurt als bijvoorbeeld een grote bulkverpakking van 1000 l met niet meer dan 600 l wordt gevuld. In dat geval bent u verantwoordelijk. De ADR bevat de volgende begrippen:

 • Tijdens het vullen van de verpakkingen met vloeistoffen is er reden om voldoende vulruimte vrij te laten voor eventueel uitzetten van de vloeistof door temperatuurschommelingen tijdens het vervoer. Daarom zijn er maximale vulpercentages gedefinieerd: 90-98% van de inhoud van de verpakking.” (Zie paragraaf 4.1.1.4  van volume II van de ADR)
 • Voor de tests moeten de verpakkingen voor ten minste 98% van hun maximale inhoud worden gevuld ingeval van vloeistoffen en voor 95% ingeval van vaste stoffen. Zie paragraaf 6.1.5.2 ‘Voorbereiding van verpakkingen voor de tests’ van volume II van de ADR

=> Een valkuil die u moet vermijden bij vloeistoffen, is te redeneren in termen van gewicht in plaats van productdichtheid en een kleinere hoeveelheid product te willen verpakken omdat het product een te grote dichtheid zou hebben ten opzichte van de homologatie (UN vloeistof) van de emmer. Dat is onmogelijk. Het is volledig verboden de maximaal toegestane dichtheid aangegeven in het homologatiecertificaat te overschrijden.

=> Het is verboden gevaarlijke vloeistoffen uit ‘gevarengroep I’ te vervoeren in grote bulkverpakkingen (IBC's).

=> De verzender (die de producten overhandigt voor vervoer) is wettelijk gezien de enige verantwoordelijke.

 

 

Ouvrages de référence

 

TMD-ADR => Voor vervoer over de weg (ADR) zijn de regels vastgelegd in de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg van de VN/ECE (Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties)

=> Voor het vervoer per spoor (RID) zijn de regels vastgelegd in het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF) - Bijlage C – Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID)

=> Voor het vervoer over binnenwateren (ADN) zijn de regels vastgelegd in de Europese overeenkomst betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over binnenwateren van de VN/ECETMD-IATA

=> Voor het vervoer over zee (IMDG-OMI), zijn de regels vastgelegd in de Internationale code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee van de IMO (Internationale maritieme organisatie)

=> Voor het vervoer door de lucht (IATA-OACI) zijn de regels vastgelegd in de Regels voor het vervoer van gevaarlijke goederen van de IATA (International Air Transport Association) en de ICAO (Internationale Burgerluchtvaartorganisatie)

 

 

 

De gehele of gedeeltelijke reproductie van dit artikel is verboden, tenzij schriftelijke toestemming is verkregen van Fidel Fillaud of de bron wordt vermeld ?


Volg ons op
LinkedIn en Viadéo!